overlay

Kamu Hastaneleri Başkanlığı

MÜDÜRLÜGÜN KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


 

1) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin belirlenen hedef, politika ve

stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetmek.

2) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin faaliyet ve işlemlerini, izlemek,

değerlendirmek, denetlemek,

3) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin yönetim sistemlerini değerlendirerek

yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak.

4) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetlere ait altı ayda bir

performans ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

5) Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde verilen hizmetler ile ilgili ihtiyaçları

tespit ve temin etmek.

6) Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma

merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografı, üremeye yardımcı tedavi

merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin belirlenmiş

planlamalara uygun olarak kurmak, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede

hizmet vermesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak.

7) Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerinin yürütülmesini

sağlamak.

8) Evde sağlık hizmetlerinin koordinasyon merkezini kurmak ve işletmek.

9) Evde sağlık hizmetlerinin diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesini sağlamak.

10)Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin insan gücü planlamasına katkı

sağlamak, öneride bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.