overlay

SÜREKLİ/SÜRELİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

        Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli/süreli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, sınava katılmaya hak kazananların sınav sonuçları ekte yayınlanmıştır.

        Sınavda başarılı olanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin öngördüğü şartları taşımaları halinde atamaları  yapılacaktır.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKAT KABUL TÜM LİSTE.xlsx