T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI BİRİMLERİNCE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ/GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Güncelleme Tarihi: 20/02/2018

      Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli/geçici  işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

      1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
     Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde belgelerini verdiği komisyonun  Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla ilgili komisyona gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

      İlgililere ilanen tebliğ olunur.

REDDEDİLENLER SON HALİ.xlsx
KABUL EDİLENLER SON HALİ (1).xlsx