overlay

Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı

MÜDÜRLÜGÜN   PERSONEL VE  DESTEK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


 

1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama

ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma

ve benzeri destek hizmetlerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.

2) Müdürlük ve bağlı birimlerinin genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve

yürütmek.

3) 5018 sayılı Kanun ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve

diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri il

düzeyinde yürütmek.

4) Kamu sağlık tesislerinin bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlatılması ve Bakanlığa

sunulması, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu sağlık tesislerinin gelirlerinin tahakkuk

ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe

hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe taleplerinin konsolide edilerek, gerçekleşmelerinin

takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5) Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerini belirlemek,

demirbaşlarının satış, takip ve tahsil ile ilgili işlemlerini yürütmek.

6) Sağlık tesisleri yatırım planlama ve takibini yapmak.

7) Sağlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv,idari ve mali hizmetlerin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8) Kamu sağlık tesislerinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi

ihalelerinin ihale ve ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin

gerekli belgeler düzenlenerek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.

9) Tüketime yönelik ihtiyaçların hizmet sunumu için hazır bulundurulabilmesi amacıyla

etkin stok yönetimini yürütmek, stok kayıtlarının Bakanlıkça belirlenen şekilde güncel

tutulmasını sağlamak.

10)Afet ve acil durumlara yönelik ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik

malzemelerin tedariki ile depolanması ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

11)Döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner

sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı

çerçevesinde yürütmek.

12) Müdürlük ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen

ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projeleri

hazırlamak veya hazırlatmak.

13)Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için

müşavirlik hizmeti satın almak.

14) Gerektiğinde Müdürlük ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya

yaptırılmasını sağlamak.

15)Müdürlük ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan tesislerin yapımı, tadilatı ve mevcut

tesislerin yenilenmesi ile ilgili çalışmaları yapmak.

16) Personelin aday memurluk eğitimi ile meslekı eğitimi ve gelişimi için eğitim

materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma

ve benzeri etkinlikleri ilgili birimler ile koordine ederek düzenlemek.

17)AR-GE faaliyetlerini yürütmek.

18)Personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin

plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak. Bakanlık

ve İlgili birimlerden gelen eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyaç görülen

durumlarda eğitim programlarının planlanması, uygulanmasının koordinasyonu ve

takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

19)İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

20) Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il

düzeyinde bakanlık mevzuatı çerçevesinde politika, strateji ve standartları belirlemek.

21) İl düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi

sistemleri projelerini takip etmek.

22) İl düzeyinde sağlık bilgi sistemlerini planlamak, temin etmek ve yönetmek, bunlara

yönelik koordinasyon ile iletişim, tanıtım faaliyetlerini yürütmek.

23) İstatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek ve raporlamak.

24) Kamu sağlık tesislerinde destek hizmetleri ile ilgili demirbaş ve sarf malzemesi

ihtiyaçlarını planlamak.

25) Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe

hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak.

26) Bilgi güvenli politikalarının takip, kontrol ve koordine edilmesi ile gerekli eğitimleri

düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetim yapmak.

27)Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yayımladığı

mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, denetim

raporlarını Bakanlığa göndermek.

28)E-İmza ve mobil imza tedarik, idame ve kullanım süreçlerini organize etmek.

29) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

30) Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımıarı için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve

zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak.

31)İhtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartnamesi

hazırlanmasına, onarım ihalelerinin yapılmasına, ihalesi yapılan işlerde yapı denetimine

ilişkin faaliyetlerin yürütülmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak.

32) Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin etmek ve söz konusu

taşınmazlarla ilgili gerekli işlemleri yaptırmak.

33) İldeki sağlık yapılarının son kullanıcı birimlerce teslim alınması süreçlerini koordine

etmek, devir teslim işlerini yürütmek.

34)Bilgi edinme hizmetlerini yürütmek.

35)Birimlere ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin

envanter kayıtlarının tutulması, planlanması, bakım-onarımının yaptırılmasına ilişkin iş

ve işlemleri yürütmek.

36)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.

37) Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan basın ve halkla ilişkiler, yangın-doğal afet planı,

ulaşım hizmetleri ve sair destek hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

 

38) Müdürlük ve bağlı birimlerde insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin

geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.

39) İl düzeyinde personel ihtiyaçlarını belirleyerek personelin adil ve dengeli dağılımını

yapmak ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendinne işlemlerini doğrudan

gerçeki eştirmek.

40) Personelin sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

41) Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek,

aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının

sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.

42) Personel dosyalarının arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.

43) Sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini yürütmek,

mevzuata uygun şekilde zamanında sonuçlandırılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

44) Personele verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarını tutmak ve bununla ilgili iş ve

işlemleri yürütmek.

45) Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa

bildirilmesini sağlamak.

46) 11/10/20 11 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen personelin sözleşme

işlemlerini yürütmek.

47) Vekil ebe/hemşire, işçi, sözleşme li ve hizmet alımı personellerine ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek.

48) Sendikal faaliyetler ve sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

49) Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve

uygulanmasını sağlamak.

50)4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve

işlemleri yürütmek.

51) İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak.