overlay

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

MÜDÜRLÜGÜN HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


 

1) Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer

değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.

2) Aile hekimliği ile ilgili; yerleştirme, gruplandırma, gezici ve yerinde sağlık hizmetleri,

eğitim ve çalışma planları iş ve işlemlerini yürütmek.

3) Aile hekimliği hizmetlerinin il düzeyinde tanıtımı ile bu hizmetlerin nitelik ve nicelik

bakımından en uygun şekilde sunumunu sağlamak.

4) Göç sağlığı kapsamında verilmesi gereken sağlık hizmetlerini sağlık kurum ve

kuruluşları arasındaki eşgüdümü de gözeterek yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.

5) Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin ilçe sağlık müdürlükleri vasıtasıyla

sunulmasını sağlamak.

6) Koruyucu diş sağlığı, adli tabiplik ve ölüm bildirim, cezaevi, okul ve toplu yaşam

alanları gibi yerlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve bu hizmetleri vermek

veya verilmesini sağlamak.

7) Kanser erken teşhis ve tarama ile aktif ve pasif kanser kayıtçılığı hizmetlerinin

sunulmasını sağlamak.

8) Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm

halkın/çalışanların korunmalarına ve ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik

gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla çalışmalar yapmak.

9) Başta kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye

yönelik ulusal programlar olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin

programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek

ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.

10)Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda

paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

11) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal

programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

12)Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Türkiye Diyabet Önleme ve

Kontrol Programı ve Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programlarının il

düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

13) Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi ve

bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

l4)Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi,

bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

15)Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve

üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon

programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

l6)Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, damgalama ve ayrımcılığın

ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri, intiharı azaltmak ve intiharı

önleme konusunda farkındalık oluşturulması, otizm spektrum bozuklukları gibi

çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavirehabilitasyon

hizmetleri için spesifik programlar, çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını yapmak.

17)Ulusal Tütün Kontrol Programının il düzeyinde uygulanmasını sağlamak, tütün

denetimlerini yapmak, İl Tütün Kontrol Kurulunun ve İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle

Mücadele Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, tütün ve alkol gibi bağımlılık

yapıcı maddeler hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar

yürütmek, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimleri düzenlemek,

18)Anne ve bebek ölümleri hakkında inceleme komisyonları kurulması, anne ve bebek

ölümlerinin tespit edilmesi ve gecikme modellerine göre ölümlerin raporlanması,

yenidoğana yönelik tüm tarama programlarının takibi, anne sütü uygulamalarının

yerleştirilmesinin sağlanması ile bebek, çocuk, adolesan, kadın ve üreme sağlığı

konularında eğitimler düzenlemek.

19) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, oluşabilecek salgınıara

karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, gerekli malzemenin envanter kayıtlarını

tutmak, ihtiyaç duyulanların planlanmasını yapmak ve tüberküloz kontrolü

hizmetlerinin yürütülmesi sağlamak.

20)Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında bağışıklama hizmetlerinin

yürütülmesi için insangücü, araç-gereç, aşı, antiserum, enjektör vb. ihtiyaçların

planlaması ile soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

21) Çevre sağlığı ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin

denetimlerinin yapılmasını sağlamak, görevalanıyla ilgili ürünlerden numune almak ve

gerekli analizleri yaptırmak ile sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli

araştırma geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

22)İI düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma,

doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar

yürütmek.

23)Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.