overlay

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı

MÜDÜRLÜGÜN SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR


 

1) İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve

kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politikaları çerçevesinde denetlemek ve

gerekli yaptırımları uygulamak.

2) il genelinde hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik Bakanlık politikaları

çerçevesinde çalışmalar yapmak, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hastaların sosyal

ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yürütmek, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerini uygulamak.

3) Bakanlık tarafından izin verilen geleneksel, tamamlayıcı ve alternatiftıp uygulamaları

ile ilgili denetleme yaparak Bakanlık politikaları çerçevesinde yaptırım uygulamak.

4) Kamu sağlık tesislerinde tıbbi hizmet alımlarını planlamak.

5) ilaç, tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili

Bakanlıkça belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, sağlık hizmetlerinde kalite ve

akreditasyon kurallarını takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

6) Bakanlık tarafından belirlenen sağlık turizmi politikalarının uygulanmasını sağlamak,

sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve

ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

7) ilde sağlık hizmetleri ile ilgili yürütülmesi gereken tüm sekreterya işlerini yürütmek ve

koordine edilmesini sağlamak.

8) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait yataklı sağlık kurum ve

kuruluşlarına izin verilmesi ve ruhsatlandırılması ile bu izin ve ruhsatları gerektiğinde

süreli veya süresiz iptal edilmesini sağlamak.

9) Sağlık hizmeti ile ilgili her türlü başvuru ve şikayeti değerlendirmek ve

sonuçlandırmak.

10)Laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek.

11)İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek, kayıtlarını

tutmak ve mevzuat doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.

12)İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline

verilen meslekten men cezalarını uygulamak.

13)Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış

kapanış, denetleme iş ve işlemlerini yürütmek.

14)Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek.

15)Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla

mevcut hizmet birimlerinin yönlendirilmesi, hizmetlerin izlenmesi, açılması planlanan

hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerinin yapılması, ihtiyaçların

planlanması ve Bakanlığa gönderilmesi çalışmalarını yapmak.

16) Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarının ve diş protez laboratuvarlarının

mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, açma, nakil ve

kapatmalarda gerekli işlemlerin yapılması, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin

geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve diğer sağlık tesisleri ile

koordinasyonunun sağlanması ve gerekli yaptırımların uygulanması işlemlerini yapmak.

17)Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi,  yoğun bakım gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerini bakanlık planlaması

doğrultusunda il düzeyinde izin, tescil, denetim hizmetlerini yürütülmesi ve bu  hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini

yürütmek.

18)Kan ve kan ürünlerinin temini, lojistiği ve etkin kullanımı ile ilgili denetim ve

planlamaları yapmak ve Kızılay ile koordinasyonu sağlamak.

19)Organ Nakli Etik kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Organ Nakil

Koordinatörlerinin yapacağı faaliyetlerin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi

işlemlerini yapmak.

20)Evde sağlık ve bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerinin

yürütülmesi, toplum ruh sağlığı, palyatifbakım ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin etkin

bir şekilde sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması, sağlık tesisleri ile ilgili birim

ve hizmet basamakları arasında koordinasyonun sağlanması işlemlerini yapmak.

21) Acil, yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının tescili,

takibi ve denetim işlemlerini yürütmek.

22) Yıllık denetim planlarının yapılması, denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim

ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve denetim faaliyet

raporunun hazırlanması işlemlerini yapmak.

23) İl düzeyinde sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi ve

sağlık istatistikleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak.

24) Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek

kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri

yürütmek.

25) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimlerin kurulması ve işletilmesi,

gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilmesi, ilgili birimlerin faaliyetlerinin

izlenmesi, değerlendirilmesi, hasta nakil ve sevk koordinasyonunun sağlanması

işlemlerini yürütmek.

26) İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresini sağlamak.

27) Acil durum ve afetlerde tıbbi kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin ilgili tüm taraflarla

işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.

28) Acil sağlık hizmetlerinin ilde etkin yürütülmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarını

yürüterek, il düzeyinde sağlık tesislerinden yapılan hasta sevkIerini, il içinde sağlık

tesisleri arasındaki hasta hareketlerini incelenmesi, iyileştirici tedbirlerin alınması,

uygulatılması ve kayıt altına alınması işlemlerini yapmak.

29) Acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme,

ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak, koordine etmek ve

yürütülmesini sağlamak.

30) Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve

cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak. Acil durum ve afetlerde sağlık afet koordinasyonunun sağlamak, ASKOM hizmetlerinin yürütmek.

31) Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulması, işletilmesi ve gerekli araç,

donanım ve malzeme temininin sağlanması, UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve

faaliyetlerini planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini yürütmek.

32) Sağlık kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması

ve yürütülmesi ile sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek.

33) Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim  faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

34) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe

aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama,

toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları

yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlernek ve aykırı olanları

durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esasların

uygulanmasını denetlemek.

35) Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak.

36) ilaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir

koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve

Eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek.

37) Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler, tıbbi sarf

depoları ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlenmesi,

faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

38) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve

kuruluşlarının tıbbi sarf malzemelerinin uygunluğunu ve kullanım şartlarının

gözetlenmesi, sağlık hizmetinde kullanılmasının sağlanması işlemlerini yürütmek.

39) Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu,

psikotrop madde ve müstahzarlar ile kontrole tabi müstahzarların tıbbi amaçla

kullanımının denetlenmesi, düzenlemelerinin uygulanması, uygulatılması işlemlerini

yürütmek.

40) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum

ve kuruluşlarına basılı veya elektronik dağıtımı ile hemofıli teşhisli hastalara hemofıli

takip karnesinin düzenlenmesini sağlamak.

41) Farmakovijilans ve kontrole tabi maddeler ile ilgili uygulamaların takip edilmesi,

denetlenmesi, bildiriminin yapılması ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesini

sağlamak.

42) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve

kuruluşlarının biyomedikal teknik hizmetlerinin sağlık hizmetine uygun şekilde

işlerliğinin gözetlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.

43)Kalite standartları çerçevesinde tıbbi cihazların kalibrasyonları ve bakımlarını uygun

şekilde yaptırılmasını sağlamak.

44) Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasının sağlanması, açılış, işleyiş ve denetim

hizmetlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini

yürütmek.

45)Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı

satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek.

46)Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve depolandığı

iş yerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi,

denetiminin yapılması, yaptırımların uygulanması işlemleri ile açma, nakil ve kapatma

işlemleri yapmak.

47)Tıbbi cihaz satış yerleri ile ilgili kayıtların tutulmasının sağlamak, açılış, işleyiş ve

denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek.